Board of Directors

 • President
  LinkedIn

  Michele Hill AIA (she/her)

  President
 • President-Elect
  LinkedIn

  Matt Hutchins AIA (he/him)

  President-Elect
 • Past President
  LinkedIn

  Heather Skeehan AIA (she/her)

  Past President
 • Secretary
  LinkedIn

  Carrie Anderson AIA (she/her)

  Secretary
 • Treasurer
  LinkedIn

  Heather Pogue AIA (she/her)

  Treasurer
 • Director - Public Policy
  LinkedIn

  Becca Book (she/her)

  Director - Public Policy
 • Director - Development
  LinkedIn

  Cory Hitzemann, Hon. AIA Seattle (he/him)

  Director - Development
 • Director - Development
  LinkedIn

  Mark Chubb (he/him)

  Director - Development
 • Director - Finance
  LinkedIn

  Mark Smedley AIA (he/him)

  Director - Finance
 • Director - Development
  LinkedIn

  Nicole DeNamur, Hon. AIA Seattle (she/her)

  Director - Development
 • Director - Membership
  LinkedIn

  Marijana Misic AIA (she/her)

  Director - Membership
 • Director - Membership
  LinkedIn

  Melissa Falcetti AIA (she/her)

  Director - Membership
 • Director - Washington Council
  LinkedIn

  Rushyan Yen AIA (she/her)

  Director - Washington Council
 • Director - Professional Practice
  LinkedIn

  Sarah Burk AIA (she/her)

  Director - Professional Practice
 • Affiliate Director - Professional Practice
  LinkedIn

  Kara Weaver AIA

  Affiliate Director - Professional Practice
 • Director - Professional Practice
  LinkedIn

  Laura Ovsak AIA

  Director - Professional Practice
 • Director - Public Policy
  LinkedIn

  Dylan Glosecki AIA

  Director - Public Policy
 • Director - Development
  LinkedIn

  Mitch Smith AIA

  Director - Development
 • Emerging Professional - Appointed and Non-Voting Member
  LinkedIn

  Nicole Yi Li AIA

  Emerging Professional - Appointed and Non-Voting Member